• Uw prijsofferte is leeg

AVG

Volgens wet nr. 18/2018 Coll. betreffende de bescherming van persoonsgegevens en tot wijziging van bepaalde wetten en krachtens EP en R Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, intrekking Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Bescherming van persoonsgegevens bij de verwerkingsverantwoordelijke Met ingang van 25.5.2018 worden alle persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming - hierna "de Verordening").

 

 

Operatorgegevens

 

Identificatiegegevens van de operator:

 

 

 

Bedrijfsnaam: ADRIATIK STONE a.s.

Maatschappelijke zetel: Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky

ID: 46 915 460

Steuernummer: 2023660166

BTW-nummer: SK2023660166

Geregistreerd in: Handelsregister van de rechtbank van Nitra

Sectie: Sa

Invoegen nr.: 10462 / N

In opdracht van wie hij optreedt: Feriz Mazreku

 

 

Wat is het privacybeleid?

 

Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, in overeenstemming met het beveiligingsbeleid van ADRIATIK STONE a.s. voor de tijd die nodig is om het doel van de verwerking te vervullen. Alleen de operator heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens; personen die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken; aangewezen tussenpersonen die persoonsgegevens verwerken op basis van instructies van de verwerkingsverantwoordelijke, namens de verwerkingsverantwoordelijke en in overeenstemming met het beveiligingsbeleid van de verwerkingsverantwoordelijke en de entiteiten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken. Er wordt een back-up gemaakt van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de bewaarregels van de operator. Als er een back-up van uw persoonlijke gegevens wordt gemaakt in back-uprepository's, worden deze gegevens verwijderd in overeenstemming met de individuele back-upregels. De gegevens die zijn opgeslagen in de back-uprepository's worden gebruikt om door beveiligingsincidenten te navigeren, met name datalekken als gevolg van het beveiligingsincident.

 

 

 

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 

Het recht om toegang te vragen tot persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

 

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en tot de volgende informatie:

 

verwerkingsdoeleinden;

de betreffende categorieën persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de verwachte bewaartermijn van persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze te bepalen;

het bestaan ​​van het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verlangen dat deze de verwerking van persoonsgegevens over de betrokkene rectificeert, verwijdert of beperkt, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;

het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit;

indien persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, alle beschikbare informatie over de bron ervan;

het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder de in artikel 22, tweede lid, bedoelde profilering. 1 en 4 van de Verordening en in deze gevallen op zijn minst zinvolle informatie over de gevolgde procedure en het belang en de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

 

Wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht te worden geïnformeerd over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte overeenkomstig artikel 46 van de verordening.

 

De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. De exploitant kan een redelijke vergoeding aanrekenen die overeenkomt met de administratieve kosten voor eventuele extra kopieën die door de betrokkene worden aangevraagd. Indien de betrokkene het verzoek langs elektronische weg heeft ingediend, wordt de informatie verstrekt in een veelgebruikte elektronische vorm, tenzij de betrokkene om een ​​andere methode heeft verzocht. Het recht om een ​​kopie te verkrijgen mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.`

 

 

 

Recht op correctie van persoonsgegevens:

 

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens die hem betreffen te laten corrigeren. Met betrekking tot de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring.

 

 

 

Recht op wissen (recht om te "vergeten"):

 

De betrokkene heeft ook het recht om de persoonsgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onnodige vertraging te laten wissen, en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om de persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te verwijderen als aan een van de volgende redenen wordt voldaan:

 

persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen of anderszins zijn verwerkt;

de betrokkene trekt de toestemming in op basis waarvan de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 2, plaatsvindt. 1 letter a) of artikel 9, lid 1, 2 letters (a) Regelgeving en, tenzij er een andere rechtsgrond is voor verwerking;

de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2. 1 van de Verordening en niet opwegen tegen legitieme redenen voor verwerkingdwz de betrokkene maakt bezwaar tegen de in artikel 21, lid 2, bedoelde verwerking. 2 Regelgeving;

persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen;

persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij overeenkomstig artikel 8, lid 1. 1 van de verordening.

Het recht op gegevenswissing is niet van toepassing indien verwerking noodzakelijk is:

 

om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een ​​taak te vervullen die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2. 2 letters (h) en (i) en artikel 9, lid 2. 3 van de verordening;

voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 2. 1 van de verordening, indien de hierboven bedoelde wet het onmogelijk of ernstig moeilijk kan maken om de doeleinden van een dergelijke verwerking te bereiken, of

om juridische claims te bewijzen, te doen gelden of te verdedigen.

 

 

Recht op beperking van de verwerking:

 

De betrokkene heeft het recht om de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking te laten beperken in een van de volgende gevallen:

 

de betrokkene betwist de juistheid van de persoonsgegevens gedurende een periode waarin de verwerkingsverantwoordelijke de juistheid van de persoonsgegevens kan verifiëren;

de verwerking is onwettig en de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en vraagt ​​in plaats daarvan om het gebruik ervan te beperken;

de verwerkingsverantwoordelijke heeft geen persoonsgegevens meer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen te bewijzen, te doen gelden of te verdedigen;

de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1. 1 van de verordening, totdat is geverifieerd dat de legitieme redenen van de exploitant zwaarder wegen dan de legitieme redenen van de betrokkene.

 

 

Wanneer de verwerking in overeenstemming met het bovenstaande is beperkt, zullen dergelijke persoonlijke gegevens, met uitzondering van bewaring, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of om juridische claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang of een lidstaat. De verwerkingsverantwoordelijke informeert de betrokkene die de verwerkingsbeperking heeft bereikt conform het bovenstaande voordat de verwerkingsbeperking wordt opgeheven.

 

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid:

 

De betrokkene heeft het recht om hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen die hij of zij aan de verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en heeft het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder verhinderd worden door de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, indien: (a) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 2; 1 letter a) of artikel 9, lid 1, 2 letters a) van de verordening of in een contract op grond van artikel 6, lid 1 1 letter en (b) als de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

 

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere over te dragen, voor zover technisch mogelijk.

 

Het recht op dataportabiliteit mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van anderen.

 

 

 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking, inclusief bezwaar tegen profilering (indien van toepassing):

 

De betrokkene heeft het recht om te allen tijde, om redenen die verband houden met zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 2. 1 letter (e) of (f) van de Verordening, met inbegrip van bezwaren tegen profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke mag persoonsgegevens niet verder verwerken, tenzij hij de noodzakelijke legitieme redenen voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de redenen voor het bewijzen, geldend maken of verdedigen van juridische claims. Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering voor zover deze betrekking hebben op dergelijke directmarketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, mogen persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden worden verwerkt.

 

 

 

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

 

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name in zijn of haar lidstaat van gewone verblijfplaats, standplaats of vermeende inbreuk, indien hij of zij meent dat de verwerking van persoonsgegevens: in strijd is met deze verordening. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de voortgang en het resultaat van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78.waartoe de betrokkene in gerechtvaardigde gevallen zijn klacht richt, betekent het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens van de Slowaakse Republiek.

 

 

 

Recht om toestemming voor verwerking in te trekken:

 

Wanneer de rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens de toestemming van de betrokkene is, heeft de betrokkene het recht om zijn of haar toestemming te allen tijde in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan zijn of haar terugtrekking. Het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken, zelfs vóór het verstrijken van de periode waarvoor de toestemming is gegeven, kan door de betrokkene op de volgende manieren worden uitgeoefend:

 

per e-mail verzonden naar het adres osobneudaje@aderiatikstone.com (vul de tekst "GDPR - intrekking van toestemming" in de onderwerpregel)

door een schriftelijk verzoek te sturen naar het adres van de maatschappelijke zetel van de exploitant Komárňanská cesta3, 940 02 Nové Zámky (vermeld de tekst "GDPR - intrekking van toestemming" op de envelop).

 

 

Wat is het doel en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens? Wat zijn de categorieën ontvangers van persoonsgegevens? Wat is de bewaartermijn van de verwerkte persoonsgegevens? Geeft de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens door aan een derde land of internationale organisatie? Alle informatie is beschikbaar in de tabel. Bijlage getiteld Registratie van de verwerkingsactiviteiten van de exploitant

 

 

 

Gebruikt de exploitant uw persoonsgegevens voor geautomatiseerde individuele besluitvorming?

 

De exploitant zal uw persoonsgegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming en de exploitant zal geen gebruik maken van profilering met betrekking tot medewerkers.

 

 

 

Wat zijn de gerechtvaardigde belangen van de exploitant?

 

De exploitant is verplicht een zgn evenredigheidstoets (vergelijkende toets) indien hij de zogenaamde verwerking van persoonsgegevens als rechtsgrond wil gebruiken. gerechtvaardigd belang.

 

De legitieme belangen van de exploitant zijn, in de zin van art. 6 par. 1 letter f) Regelgeving:

 

Klantgegevens

Register van leveranciers

Personeelsgegevens

Netwerk- en informatiebeveiliging

camera-opname van medewerkers § 13 par. 4 ZP

camera-opname

Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens van de betrokken personen heeft de exploitant de zogenaamde evenredigheidstoets (vergelijkende toets) voor elk van de bovengenoemde legitieme belangen, waarbij zij de rechtmatigheid, noodzaak, gepastheid, evenredigheid en de toepassing van adequate waarborgen voor de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokken personen heeft beoordeeld.

 

 

 

Wat als de verwerking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is?

 

Indien het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke/contractuele verplichting is, bent u als betrokkene verplicht deze persoonsgegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens die nodig zijn om het contract aan te gaan, kan ertoe leiden dat de contractuele relatie niet wordt afgesloten.

 

 

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

In geval van bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht of verzoek schriftelijk in te dienen op het adres van de exploitant ADRIATIK STONE as, Komárňanská cesta 3, 940 02 Nové Zámky, of om een ​​e-mail te sturen naar : osobneudaje@adriatikstone.com. De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van klachten/verzoeken met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt aangesteld als gemachtigde persoon mail osobneudaje@adriatikstone.com.